Kerkasiel in Bethelkapel beƫindigd

Kerkasiel in Bethelkapel beëindigd
kerkasielBethel afgelopen kerkasiel Bethelkapel Den Haag klaar
Na de totstandkoming van het kinderpardon werd door de Protestantse Kerk in Den Haag besloten om het kerkasiel in de Haagse Bethelkapel voor het Armeense gezin Tamrazyan op woensdagmiddag 30 januari om 13:30 uur te met een laatste viering te beëindigen.

Opgelucht en dolgelukkig waren de vele bezoekers van de afsluitende kerkdienst, woensdagmiddag in de Haagse Bethelkapel. Regelmatig klonk gelach en applaus. Woorden van blijdschap en van hoop werden gesproken. Vanaf de orgelgalerij, hoog achter in het gebouw, keek dochter Hayarpi opgetogen en breed lachend toe.

Toen woensdagochtend uit contacten met politici en met het Ministerie van Justitie en Veiligheid duidelijk werd dat het Armeense gezin onder de nieuwe regeling zou vallen, werd besloten het kerkasiel met een passend ritueel te beëindigen. Het werd een feestelijke afsluitende viering, met brood en wijn. Het gebouw puilde uit. Theo Hettema, voorzitter van de Haagse protestantse kerk, en René de Reuver, secretaris van de landelijke PKN, waren voorgangers. Iedereen werd genoemd en bedankt die de mega-kerkdienst die eind oktober was begonnen, mogelijk hadden gemaakt. Het waren de vele vrijwilligers, de duizend voorgangers uit het hele land, uiteraard de bezoekers, en ook de politici van het CDA die vorige week hun nek hadden uitgestoken door een nieuwe regeling van het kinderpardon te eisen.

Maatschappelijke dimensie
Ook het gezin Tamrazyan werd bedankt, voor hun volhardend geloof in de goede afloop. Het is in feite aan hen te danken dat kerken uit het hele land zich in het vraagstuk van het kinderpardon gingen verdiepen, voor het eerst of opnieuw. Het geloof kreeg dankzij hen als het ware een nieuwe, maatschappelijke dimensie. Dankzij hen kon de kerk weer eens een aanstekelijk en positief imago krijgen, dat velen lange tijd hadden gemist. Het kerkelijk protest, in Den Haag begonnen, werd een brede landelijke volksbeweging, met brieven en steunbetuigingen, gesprekken met Kamerleden en reisjes naar Bethel om aan de mega-kerkdienst, 24 uur per dag, deel te nemen en de unieke sfeer te ervaren. Het begrip ‘kerk’ kreeg voor velen nieuwe inhoud en betekenis. ‘Dank aan de familie, voor wat ze aan ons hebben gegeven’, aldus De Reuver.

Nog een effect: binnen de muren van Bethel verdwenen scheidslijnen als sneeuw voor de zon. Niet gehinderd door vaste kerkelijke opvattingen werd een nieuw soort kerkdienst ontwikkeld, met stijlen uit alle denominaties, landen en tijdperken. Liederen uit vele bundels werden door iedereen vrolijk meegezongen. Voorgangers van allerlei komaf en signatuur tekenden in voor een dienst van een paar uur, protestantse en rooms-katholieke, tot uit het buitenland.

Direct de auto gepakt
Ook de bezoekers kwamen de afgelopen maanden uit alle delen van het land, van Delfzijl tot Maastricht. Vaak kwamen ze in groepen, soms bij voorkeur midden in de nacht, ‘omdat er dan geen files staan’, zoals iemand opmerkte. Woensdagmiddag arriveerde op de valreep nog een groep van de protestantse kerk uit het katholieke Best (Noord-Brabant) in de Thomas Schwenckestraat. Ze hadden eigenlijk de komende nacht naar de residentie willen afreizen, maar toen ze ‘s ochtends het nieuws hoorden, hadden ze direct de auto gepakt. Ze konden nog net op tijd het slotlied meezingen. ‘God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven.’

Bron: Kerk in Den Haag

KerkasielBethel Nieuwsbrief #4

KerkasielBethel Nieuwsbrief #4
Op Martin Luther King day delen we graag het volgende kerkasielBethel Nieuws,

Hoop wakkert aan
Vrijdagavond wisten we dat er iets op handen was, meer informatie sijpelde in de loop van de avond binnen en de uitzending van Jinek versterkte de onrust. Maar we durfden er nog nauwelijks op te vertrouwen. In de nacht kwam de NOS echter met nieuws en enkele uren later volgde onderstaande kop op de voorpagina van het AD:

CDA is om: versoepel het kinderpardon

Natuurlijk zijn we blij! Voor de familie Tamrazyan en voor de zaak van het kinderpardon betekent deze ‘politieke bekering’ immers een enorme opsteker en een grote extra steun. Want nu is een meerderheid binnen het kabinet en een meerderheid in de kamer voor een verruiming van het kinderpardon. De toespitsing door Madeleine van Toorenburg in het interview was helder: het meewerkcriterium zou in een soort tegenwerkcriterium moeten veranderen en de staatssecretaris moet royaal gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid.

Openlijk is nu zichtbaar geworden welke perspectieven wij zagen en welke aanknopingspunten wij hadden. Vaak werd ons ge- vraagd of we geen valse hoop koesterden. Die vraag is nu, na de ommekeer van het CDA niet meer aan de orde. We zijn velen dankbaar die zich hebben ingezet, voor en vooral ook achter de schermen.

Onze dankbaarheid en blijdschap hebben we gedeeld en gevierd. De familie Tamrazyan is zielsgelukkig met deze ontwikkeling. Een oplossing voor hen lijkt een stuk dichterbij gekomen te zijn.

Tegelijkertijd voelen we echter hoe de spanning blijft, niet echt van ons af valt. Concreet is nu nog niets veranderd voor de Tamrazyans en al die andere gezinnen. Zelfs als het kabinet niet valt, zou het nog best een tijd kunnen duren. En we voelen grote bezorgdheid over de families in Zeist, die op het punt staan te worden uitgezet. Zou dat niet even opgeschort kunnen worden, is voor hen geen adempauze mogelijk?

Kerkasiel in Bethelkapel gaat door
Van meet af aan was het onze bedoeling om met het kerkasiel een adempauze te creëren: veilige ruimte scheppen voor de familie en voldoende tijd voor een dialoog met overheid en politiek. Nu zo duidelijk is ge- worden welke ontwikkelingen gaande zijn en hoeveel nieuwe perspectieven en aanknopingspunten die bieden, is het zaak dat we die adempauze volhouden.

Extra bemoedigd gaan we dus door met het kerkasiel voor de familie Tamrazyan in buurt-en-kerkhuis Bethel en pleiten we daarmee ook voor een royaal toegepast kinderpardon.

Met hernieuwde hoop en verwachting gaan we dus ook door met de kerkdienst, die al zo lang gaande is. Nog altijd verwelkomen we nieuwe voorgangers en nieuwe kerkgangers. Nieuwe coördinatoren nemen af en toe de plek in van hen voor wie het zwaar of veel werd. Heel dankbaar zijn we voor de manier waarop iedereen bijdraagt en meehelpt. Ondanks de spanning die we allemaal wel voelen soms, ontvangen we veel positieve feedback over de warme en gastvrije atmosfeer in Bethel.

Adopteer een nacht
Toch kost het ons nu wel meer moeite dan voorheen om met name de nachten te vullen. Gesteund door de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk doen we dan ook een oproep tot de adoptie van een nacht in Bethel. We nodigen groepen en gemeenten uit met een groepje mensen een nacht in Bethel door te brengen.

Het is natuurlijk niet niks om een nacht te bidden en te waken. Velen gingen ons voor in bijbel en traditie. Voorgangers en groepen die het gedaan hebben, vinden het juist in

de nacht een bijzondere ervaring. Kerkasiel Bethel is geworden tot een plek waar oude woorden en gebaren nieuwe lading en bete- kenis krijgen, een plek waar nieuwe taal en nieuwe tekenen een plek krijgen in oude liturgische vormen.

Er is ruimte voor directe ontmoeting, geloofsgesprek en kwetsbaar experiment. Prachtige preken hebben geklonken, oude en nieuwe psalmen, geloofsgesprekken in de Quaker-traditie, gedichten, mantra’s en meditaties, spirituals en opwekkingsliederen, songs van Barnard en Oosterhuis, liederen uit de gemeenschappen van Taizé en Iona.

Het is de tijd, die de nachten bijzonder maakt. Er is namelijk tijd. In de stille en donkere tijd van de nacht gaat de dienst door, steeds weer toelevend naar het licht van de nieuwe morgen.

Graag roepen we op tot de adoptie van een nacht. Neem voor een nacht (of een flink deel van de nacht) het licht over met uw gemeente, met een groep studenten, met de plaatselijke raad van kerken, met een gespreks– of gebedsgroep of met een ander gezelschap. En meld u bij het vertrouwde adres: kerkasiel@stekdenhaag.nl.

En hoe nu verder?
Samen met INLIA zal de Protestantse Kerk Den Haag komende week een brief sturen naar de staatssecretaris en naar de fracties van de coalitie. In die brief zullen we be- zwaar maken tegen het besluit van de staatssecretaris. Aan de fracties zullen we meer in detail uitleggen, welke zaak wij bepleiten met betrekking tot de familie Tamrazyan in het bijzonder en ook met be- trekking tot het kinderpardon in het alge- meen. Natuurlijk zullen we pleiten voor een moratorium op uitzettingen, als daartoe niet al door het kabinet wordt besloten.

Natuurlijk zullen we onze plannen ook af- stemmen met anderen. Zo zal in de komen- de week bijvoorbeeld ook de Raad van Kerken gesprekken voeren met de staatssecretaris en met de politiek.

Spannend is op dit moment vooral hoe het gesprek in het kabinet hierover zal gaan. Wat de fracties van de coalitie betreft, houden het CDA en de ChristenUnie op 9 februari hun congressen, respectievelijk in Am- sterdam en in Zwolle. Op die congressen zal het kinderpardon zeker aan de orde zijn. Ook nu beide partijen een verruiming van het kinderpardon bepleiten, zal steun en druk vanuit de achterbannen nodig blijven.

We zullen tenslotte nadenken over de manier waarop we binnen de VVD meer steun kunnen verwerven voor een verruiming van het kinderpardon. Kinderen mogen niet het slachtoffer worden van een onderbemenste IND, van lange procedures, van kafkaëske regelingen en een kindermishandeling die beleidsmatig wordt aanvaard.

Martin Luther King-day in kerkasielBethel
Martin Luther King Day kerkasielBethel

 

Wondertjes
Hoewel het kerkasiel niet nodig zou moeten zijn, gebeuren er intussen wel een heleboel veel mooie dingen. Veel daarvan wordt gedeeld op sociale media en ook wel op onze website. Voor wie dat allemaal minder intensief volgt, deel ik graag enkele kerkasiel- pareltjes uit de afgelopen periode: een im- pressie van een nachtelijk stuk kerkdienst, enkele uitgeknipte tweets, over bezoek uit Ohio en een ‘megila’ uit Zwitserland.

Het zijn kleine verhalen die iets doen op- lichten van de wereldwijde gemeenschap van gebed die om de familie en het kerkasiel heen staat, die met ons meebidt en door ons geïnspireerd wordt en die, door precies dat te laten merken op haar beurt ook ons raakt, inspireert en bemoedigt.

Helpen
Wij ontvangen op vele manieren hulp en steun bij het door laten gaan van het kerk- asiel en dat doet ons heel goed. Omdat het nodig is voorlopig door te gaan, vertrouwen we op de doorgaande steun en inzet van u allen! Aandacht voor de nachten is daarbij — ik herhaal het nog eens ― het meest nodig op dit moment.

Neem voor alle vraag en aanbod hoe dan ook contact op via het e-mailadres van het kerk- asiel: kerkasiel@stekdenhaag.nl.

Financiële steun blijft uiteraard ook zeer welkom. Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten name van Stek te Den Haag, onder vermelding van “Kerkasiel”. Doneren via PayPal kan ook; gebruik dan fa@stekdenhaag.nl.

Informatie
Informatie delen we naast deze nieuwsbrief vooral via de sociale media. Op de website verschijnt elke week op vrijdag een update. Meer actuele informatie verschijnt vooral via twitter.

Hieronder nog eens de officiële kanalen, waarop we informatie delen:

Website
• www.protestantsekerkdenhaag.nl

Twitter
• @StekDenHaag
• @DiaconieDenHaag • #kerkasielBethel

Facebook
• www.facebook.com/StekDenHaag/

Dit nieuwsbrief mag onbekommerd verder gedeeld en verspreid worden. Hoe meer hoe beter! Dat geldt sowieso voor alle informatie die via de website en  de sociale media verspreid wordt. De verbreiding van alle nieuws over het kerkasiel helpt ons zeer.

Tenslotte
Vandaag publiceerde Hayarpi op Twitter een nieuw gedicht, waarmee ik deze nieuwsbrief afsluit. Dat het ons mag oproepen om deze kinderen te beschermen in ons denken en doen, in onze gebeden en gedachten.

Met een hartelijke groet,
namens de Protestantse Kerk Den Haag,

Derk Stegeman
(coördinator & woordvoerder)
dstegeman@stekdenhaag.nl

Wie zal ze BESCHERMEN gedcht van Hayarpi op Martin Luther King Day #kerkasielBethel

Kinderpardon moet soepeler vinden CDA en D66

Kinderpardon moet soepeler vinden CDA en D66:
Partijen zetten coalitie onder druk
CDA is om versoepeling Kinderpardon artikel AD 19 januari 2019 #kerkasielBethel

Regeringspartijen CDA en D66 willen dat de regels rond kinderen in de asielprocedure worden versoepeld. Zo moet het kinderpardon ruimer worden toegepast, waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning.

Nu nog valt zo’n 92 procent van alle asielkinderen en hun ouders buiten het kinderpardon. Dat percentage kan volgens de partijen fors omlaag. De partijen stellen in een plan aan staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) voor het zogenoemde ‘meewerkcriterium’ te veranderen. Volgens die eisen moeten asielzoekers meewerken aan hun eigen uitzetting. Als zij bijvoorbeeld een ‘koffieafspraak’ met immigratiedienst IND missen, kan het ervoor zorgen dat ze buiten de pardonregeling vallen. De partijen willen dat ‘meewerkcriterium’ daarom aanpassen in een soort ‘tegenwerkcriterium’.

Tot een rechter heeft gekeken naar hun asielaanvraag mag het niet meteen  fataal zijn als een gezin een afspraak mist. ,,Zo straf je niet dat kind dat een keer een afspraak mist, maar ouders die moedwillig asielprocedures stapelen en traineren’’, zegt CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

De partijen willen ook dat de naar schatting vierhonderd zaken van kinderen die tot dusver buiten het kinderpardon vielen, zoals destijds Lili en Howick, opnieuw worden bekeken door Harbers. Die laat momenteel al onderzoek naar de asielprocedure doen. Daarna zou hij de zaken nog eens moeten doorlopen. ,,Desnoods gebruikt hij in alle gevallen zijn speciale bevoegdheid om hen alsnog asiel te verlenen,’’ zegt Van Toorenburg.

Het plan betekent een draai van het CDA: zelfs na de affaire rond Lili en Howick hield de partij vast aan huidige regels. Voor soepeler beleid is nu een meerderheid in de Tweede Kamer, zelfs als coalitiegenoot VVD de plannen afwijst. De PvdA kondigde zaterdagochtend al aan de komende week de kwestie aan de orde te gaan stellen.

In een reactie zegt de VVD : ,,Het staat iedereen vrij om na te denken. Wij gaan er vanuit dat de afspraken uit het regeerakkoord worden gerespecteerd,’’ aldus Kamerlid Malik Azmani via een woordvoerster.
Volgens Van Toorenburg is er bij haar partij sprake van ‘een veranderd inzicht’.
Ze noemt een rapport van 38 hoogleraren dat kinderen die hier al vijf jaar zijn hersenschade oplopen door dreigende uitzetting.

Kinderpardon Krant AD CDA is om! Tweet Gert-Jan Segers Christenunie De ChristenUnie liet zaterdagochtend vast weten blij te zijn met de nieuwe stellingname van de coalitiepartners. ,,De ChristenUnie is dus ook altijd voor verdere verruiming  van het kinderpardon geweest. Dat we daarin vandaag bijval krijgen van het CDA, is goed nieuws. Het gesprek hierover gaan wij natuurlijk graag aan voor al die kinderen die jarenlang in onzekerheid hebben moeten leven,’’ aldus Tweede Kamerlid Joël Voordewind.

Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt het voorstel ‘welkom’.

CDA en D66 stellen verder voor om asielverzoeken van kinderen met gezinnen met voorrang te behandelen. Bovendien moet de capaciteit van immigratiedienst IND worden uitgebreid. Na afwijzing door de rechter moet direct een helder ‘vertrekplan’ worden opgesteld. ,,Het gaat erom schrijnende gevallen in de toekomst te voorkomen,’’ zegt D66-Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen.

“Totdat het  #kinderpardon echt verruimd is gaat het #kerkasielBethel door” laat de PKN in Den Haag via Twitter weten.

Bron: AD (Lees het hele artikel en updates hier)

KerkasielBethel Nieuwsbrief #3

Vanwege de nieuwe ontwikkelingen hierbij een alweer een update over  kerkasielBethel en andere belangrijke informatie.

KerkasielBethel Nieuwsbrief #3  KerkasielBethel BethelKAPEL niet de kerk Thomas Schenweckestraat 30 Den Haag Kerkasiel Kinderpardon Hayarpi Warduhi Seyran Tamrazyan  300x200 - KerkasielBethel Nieuwsbrief #3

Bethelkapel, Den Haag, 23 december 2018

Donderdag bereikte ons hier in de Bethelkapel de afwijzing van staatssecretaris Harbers. Het was een harde klap voor de familie en ook voor ons. We wisten wel dat het niet gemakkelijk zou worden.

Maar het dossier van dit gezin is sterk. En door INLIA was dat dossier nog aangevuld met nieuw materiaal, deels gebaseerd op onderzoek in Armenië. Dit nieuwe materiaal toont onder meer aan hoe gevaarlijk terug- keer naar Armenië is voor de familie. Ook in medisch opzicht zijn nieuwe bronnen
toegevoegd, die duidelijk maken dat terugkeer onverantwoord is. En dan hebben we het nog niet over het onderzoek van Erik Scherder e.a., dat concludeert dat uitzetting van kin- deren na meer dan 5 jaar asielprocedure volstrekt onverantwoord en inhumaan is. Meer dan voldoende aanleiding om vertrouwen te hebben in de zaak waarvoor we staan.

De familie Tamrazyan is een gezin dat hier al bijna 9 jaar woont en slechts één procedure achter de rug heeft, waarin het twee maal door de rechter in het gelijk werd gesteld en waarin de staat steeds in beroep ging. We hebben het hier over een gezin dat dat bijna twee jaar moest wachten op een antwoord op het beroep dat het gezin had gedaan op het kinderpardon.

De afwijzing was dus een harde klap. Aller- eerst omdat de gronden die de staatssecretaris voor zijn afwijzing aanvoert op geen enkele manier steekhoudend zijn. Verder getuigt ook de manier waarop het bericht tot ons kwam (via de media) van weinig respect. De timing tenslotte — zo vlak voor kerst — is weinig fijnzinnig te noemen.

De Protestantse Kerk Den Haag besloot dan ook niet anders te kunnen dan doorgaan met het kerkasiel en de verantwoordelijkheid voor de familie Tamrazyan niet te laten va- ren. Hierboven vindt u de persverklaring die op vrijdag is uitgegaan.

Kinderpardon?
Toen we met het kerkasiel begonnen op 26 oktober, maakten we duidelijk dat het ons gaat om de familie Tamrazyan en om al die andere families in vergelijkbare omstandigheden. Dat is niet veranderd. Een status voor de familie Tamrazyan zou wel de nood- zaak van het kerkasiel zelf wegnemen, maar niet de noodzaak om aandacht te blijven vragen voor al die andere families.

De familie Tamrazyan komt volgens de staatssecretaris niet in aanmerking voor het kinderpardon omdat ze niet aan haar eigen uitzetting heeft meegewerkt. Nota bene: in een periode waarin de rechter de overheid tot twee maal verbood om tot uitzetting van de familie over te gaan, zou de familie aan haar eigen uitzetting moeten hebben mee-gewerkt…. En dit geldt dus ook voor die andere families. Juist dit meewerk-criterium maakt dat het kinderpardon feitelijk niet meer werkt zoals het is bedoeld.

Dat wij willens en wetens kinderen die bij ons hun toevlucht zoeken, jarenlang blootstellen aan de dreiging van uitzetting, is dramatisch. Vanwege de grote kans op chronische stress is uitzetting onverantwoord. Dat wij deze kinderen willens en wetens dan toch uitzetten, beschadigd als ze zijn, naar een land dat ze veelal niet kennen — daar willen en kunnen wij ons als kerk niet bij neerleggen. Wij vinden dat hard, onrecht- vaardig en inhumaan.

Het blijft dus voorlopig Advent
Het blijft dus Advent in Bethel. We blijven voorlopig wakker om te wachten en om te waken rondom deze ‘heilige familie’ Tamrazyan en al die andere ‘heilige families’ in ons land.

We koesteren concrete verwachtingen. Met de staatssecretaris willen we in gesprek over zijn harde en onrechtvaardige opstelling. Ook met politici van de coalitiepartijen wil- len we het gesprek hierover aangaan. Daar- toe delen we informatie uit het dossier, zo- dat we dat gesprek ook specifiek over de familie Tamrazyan kunnen voeren. Daarin trekken we samen op met INLIA.

We waken omdat we verwachten dat recht- vaardigheid uiteindelijk zwaarder weegt dan angst. Omdat we verwachten dat humaniteit meer gewicht in de schaal legt dan gezichts- verlies. We hopen dat steeds meer politici van de regeringspartijen (niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook lokaal) gaan inzien dat uitzetting van deze kinderen een on- rechtvaardige en inhumane maatregel is.kerkasielBethel kaarsen op weg naar Advent

 

We hebben genoeg kaarsen om het nog even uit te zingen…

PERSVERKLARING PROTESTANTSE KERK DEN HAAG

Den Haag, 21 december 2018

Staatssecretaris volhardt in afwijzing, kerkasiel voor Armeens gezin gaat door

Staatssecretaris Harbers heeft donderdag laten weten geen gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid voor het gezin Tamrazyan. De Protestantse Kerk Den Haag kan de afwijzing niet rijmen met aangedragen nieuwe feiten en gaat door met het kerkasiel.

Kerkelijke vluchtelingenorganisatie INLIA, die het gezin en de kerk juridisch bijstaat, leverde een uitvoerig dossier met nieuwe informatie aan. De gronden waarop de Staatssecretaris dit nu terzijde schuift, zijn inhoudelijk dermate betwistbaar dat de kerk niet anders kan dan doorgaan met het kerkasiel. Door het kerkasiel wordt onmiddellijke uitzetting van het gezin Tamrazyan voorkomen en blijft er ruimte voor voortgaande dialoog met de overheid.

De kerk betreurt de harde en onrechtvaardige opstelling van Staatssecretaris Harbers. Theo Hettema, voorzitter Protestantse Kerk Den Haag: “Juist vlak voor Kerst, het feest van Gods menslievendheid en vrede, voelen we ons gesterkt om onze verantwoordelijkheid voor de familie Tamrazyan niet te laten varen.”

Hayarpi’s Kerstster
Velen van u weten dat Hayarpi gedichten schrijft. Vanuit het kerkasiel in Bethel maakte ze een website waarop de meeste van die gedichten verschijnen. De link van die website: https://gedichtenvanhayarpi.wordpress.com

Speciaal voor Kerst schreef Hayarpi een gedicht, dat de Advent vast houdt en vol houdt.

Een kerstster
Ik heb een kerstster in mijn handen Deze gaat niet uit Het brandt in de nacht Het brandt in mijn hart

Onze kaarsen gaan een keer uit Onze harten zijn een keer bevreesd Onze zielen zijn zo verslagen Onze hoop dooft soms Ons vertrouwen gaat op en neer

Maar het licht van de Geest De kerstster in onze harten Blijft schijnen Verlichten wat duister is Verwarmen wat kil en koud is In de donkere nachten In de duisternis van het leven

Ik heb een kerstster in mijn handen En zo houd ik stand Zo overleef ik steeds Mijn kerstster brandt nog En zal blijven branden Het blijft mijn wegen verlichten Het blijft mijn hart verwarmen Verwonderd over dit licht Aanbid ik U Soms hardop Maar soms ook Stilletjes in mijn hart

Helpen
Natuurlijk rekenen wij op de doorgaande steun en inzet van u allen. De manier waar- op velen participeren als voorganger, kerk- ganger of vrijwilliger inspireert ons enorm. Dit geeft ons ook kracht en vertrouwen om door te gaan. 

Hulp is op verschillende manieren welkom. Wie voor wil gaan in de vieringen of op andere manieren wil helpen, kan contact opnemen met kerkasiel@stekdenhaag.nl.

Ook financiële steun blijft welkom. Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten name van Stek te Den Haag, onder vermelding van “Kerkasiel”. Doneren kan ook via PayPal: gebruik fa@stekdenhaag.nl.

Informatie
Informatie delen we naast deze nieuwsbrief vooral via onze website en sociale media. Op onze website plaatsen we elke week op vrijdag een update. Meer actuele informatie verschijnt vooral via twitter.

Hieronder nog eens de officiële kanalen, waarop de Protestantse Kerk Den Haag informatie deelt:

Website:     www.protestantsekerkdenhaag.nl
Twitter :       @StekDenHaag en @DiaconieDenHaag
Hashtag:     #kerkasielBethel
Facebook    
www.facebook.com/StekDenHaag

Deze nieuwsbrief mag onbekommerd verder gedeeld en verspreid worden. Hoe meer hoe beter! Dat geldt sowieso voor alle informatie die via de website en onze sociale media verspreid wordt. De verbreiding van wat we doen helpt ons zeer.

Tenslotte
Aan de vooravond van Kerst 2018 wens ik u allen toe dat we samen met Hayarpi en haar familie onze kerststerren brandend houden in onze harten en in onze handen. Opdat onze hoop mag stralen in de nacht!

Met een hartelijke groet, namens de Protestantse Kerk Den Haag,

Derk Stegeman
(coördinator & woordvoerder) 

dstegeman@stekdenhaag.nl

 

Donwnload de KerkasielBethel Nieuwsbrief 3 hier als PDF 

 

Den Haag neemt kerkasiel van Katwijk over

Na Katwijk nu Kerkasiel in Den HaagKerkasiel Den Haag na Katwijk 24 uurskerkdienst tegen uitzetting Hayarpi
Op 26 oktober 2018 Laat de PKN Den Haag het volgende weten:

Protestantse Kerk Den Haag biedt kerkasiel na Katwijk
De Protestantse Kerk Den Haag volgt de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Katwijk op met het bieden van kerkasiel aan het gezin Tamrazyan. Een voortdurende kerkdienst moet de familie rust bieden. Doel is, volgens Theo Hettema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, tijd en ruimte te creëren voor dialoog met de overheid over een dilemma waar volgens Hettema geen kerk voor geplaatst zou moeten worden: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een kind.

Geworteld
Het gezin Tamrazyan, van Armeense afkomst, maar al negen jaar in Nederland wonend, wordt met uitzetting bedreigd. Hoewel verschillende rechters in hun asielzaak een voor hen positief oordeel gaven, besloot de Raad van State uiteindelijk dat het gezin uitgezet kan worden. Een beroep op het Kinderpardon, een regeling bedoeld voor asielkinderen die al langer dan vijf jaar in ons land verblijven, werd afgewezen. Niet verrassend, want bijna elk in Nederland geworteld kind loopt stuk op het Kinderpardon. Na enkele jaren laat de praktijk zien dat met deze regeling maar in minder dan 10% van de gevallen het kinderpardon wordt toegewezen.

Gewetensnood
De Protestantse Kerk Den Haag respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar stelt de vraag: ‘Moeten minderjarigen hier het kind van de rekening worden?’ Niemand kan ons vragen de ogen te sluiten voor het leed dat – objectief vastgesteld – deze kinderen wordt aangedaan. Hoe het ook komt dat een asielprocedure lang duurde, de kinderen over wie het gaat hebben nergens schuld aan. Voor hen zijn we er. En wij hebben er vertrouwen in dat uiteindelijk ook onze politici een menselijke oplossing wensen. We willen een humanitaire oplossing voor deze kinderen, en beseffen daarbij dat er nog enkele honderden kinderen in een vergelijkbare situatie zitten.’

Open
De deuren van de kerk gaan open voor dit gezin. Dat past volgens de kerk bij de openheid en gastvrijheid van kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen. ‘We doen wat we altijd doen: een kerkdienst, maar dan doorlopend – zoals ook de behoefte om te worden gedragen doorlopend is. Dat doen we om dit gezin te bemoedigen, te laten merken dat we er zijn als kerk, dat er een God is die geen mens laat vallen. We bidden, zingen, zijn stil, branden kaarsen, gaan in gesprek over de geloofsvragen achter deze situatie.’ De kerkdienst vindt plaats in buurt-en-kerkhuis Bethel.

Adempauze
De kerken zoeken naar mogelijkheden voor dialoog met de verantwoordelijke politici. Ze hopen met het verleende kerkasiel ruimte en tijd te creëren om in gezamenlijkheid op zoek te gaan naar uitwegen uit dit dilemma, naar een menselijke oplossing voor deze kinderen en voor al die andere kinderen die in deze situatie zitten.

 

Kerkasiel in Katwijk

Kerkasiel in Katwijk
Kerkasiel Katwijk voor Hayarpi en de rest van de Familie Tamrazyan

Opiniestuk  18 oktober 2018

Wat doe je als kerkgemeenschap als drie van je eigen kinderen op de deur kloppen voor hulp? Die vraag werd enkele weken geleden actueel, toen Hayarpi (21), met haar zusje (19) en broertje (15) op de stoep van ‘hun’ Gereformeerde Kerk in Katwijk stonden. Het gezin Tamrazyan, van Armeense afkomst maar al negen jaar in Nederland, werd en wordt met uitzetting bedreigd. Hoewel verschillende rechters in hun asielzaak een voor hen positief oordeel gaven, besloot de Raad van State uiteindelijk dat het gezin uitgezet kan worden. Een beroep op het Kinderpardon, een regeling bedoeld voor asielkinderen die al langer dan vijf jaar in ons land verblijven, werd afgewezen. Niet verrassend, want bijna elk in Nederland geworteld kind loopt stuk op het Kinderpardon.

Terug naar de vraag: wat doet een kleine kerk die zich geroepen weet de overheid te gehoorzamen én zich verantwoordelijk voelt voor een gemeentelid in grote nood?

De Kerk in Katwijk opende de deur en zei: kom eerst maar eens slapen. Kom tot rust.

Afgelopen woensdag vergaderden in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam zo’n 25 vertegenwoordigers van heel diverse kerken uit het hele land over de vraag wat zij zouden doen. De uitkomst was unaniem. We staan vierkant achter Katwijk en gaan in de eigen steden alvast verkennen met wie we lokaal kunnen optrekken als een kind bij ons aan de deur klopt. Aan de kerk van Katwijk werd aangeboden dat delegaties van de diverse kerken regelmatig komen waken met het gezin. Een wake is een minimale vorm van viering, bedoeld ter ondersteuning. De dominee van Katwijk, Folkert Rinkema, is erg blij met deze steun.

De kerken bedrijven hiermee geen politiek, maar vragen de coalitiepartijen om tot een dialoog te komen over de bescherming van deze kinderen. In wetenschappelijke onderzoeken werd de voorbije jaren bij herhaling aandacht gevraagd voor het feit dat gewortelde kinderen die uitgezet worden daarbij onherstelbare ontwikkelingsschade oplopen. Extra pijnlijk omdat deze kinderen vaak ook schade opliepen door de vlucht naar een ander land en de (soms) jarenlange onzekerheid, vervolgens, in dat land. Kinderpardon-kinderen zijn zo schade-stapelaars. En dat wringt. Want kinderen hebben recht op bescherming. De bescherming die kerken kunnen bieden is altijd bedoeld om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Kerkasielzaken in het verleden hebben ook altijd daartoe geleid.

Niemand kan van ons, kerken, vragen om de ogen te sluiten voor het leed dat – objectief vastgesteld – deze kinderen wordt aangedaan. Door wie of wat een asielprocedure lang duurde, de kinderen waarover het gaat hebben aan niets schuld. Voor hen zijn we er en wij hebben er vertrouwen in dat uiteindelijk ook onze politici een menselijke oplossing wensen. Wij denken en helpen graag mee in de zoektocht naar die oplossing en nodigen de woordvoerders van de vier coalitiepartijen van ganser harte uit voor een dialoog in een onzer kerken. Ook voor hen staan onze deuren open. In ons land, dat staat in een lange traditie van Christelijke humaniteit, moeten wij voor maar vierhonderd kinderen toch met vereende krachten tot barmhartigheid te motiveren zijn?

Dus, geachte woordvoerders van de VVD, het CDA, de ChristenUnie en D66, wilt u met ons als kerken in gesprek? Wij zorgen voor koffie.

Rikko Voorberg, PopUpKerk Amsterdam – info@rikko.nl

Gerhard Scholte, Keizersgrachtkerk Amsterdam – gscholte@dds.nl

(Ook voor als u meer wit weten over het kerkasiel of over deze bijeenkomst)